Transport materiałów niebezpiecznych

W Firmie Stępień sp. z o.o. wszystkie zasady obsługi logistycznej towarów niebezpiecznych oparte są o przepisy Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie 30.09.1957 r. wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, podanymi do publicznej wiadomości we właściwy sposób.

Realizując obsługę logistyczną towarów niebezpiecznych posiadamy odpowiednio przeszkolonych kierowców i pracowników oraz odpowiednio wyposażone i oznakowane pojazdy.

Do przewozu przyjmujemy sztuki przesyłki wszystkich klas materiałów niebezpiecznych, z wyjątkiem klas 1 i 7, a w cysternach przewozimy kl. 9 UN 3257 (asfalt drogowy).

Obszar działalności Firmy – cała Europa.

Klientami Firmy od wielu lat są:

  • TOTAL POLSKA
  • EUROVIA
  • STRABAG

Dodatkowo Firma oferuje usługi:

  • Doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
  • Ocena zgodności realizacji przewozu z wymaganiami określonymi w ustawie i umowie ADR;
  • Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy lub innego podmiotu o których mowa w art.21 ust. 1, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z tym związanych, zwanego dalej “rocznym sprawozdaniem”;
  • Sporządzanie raportów powypadkowych dla przedsiębiorcy lub innego podmiotu, o których mowa w art.21 ust. 1, Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz innych organów prowadzących odpowiednie postępowanie związane z wypadkiem, jeżeli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych doznały obrażeń osoby, wystąpiła szkoda majątkowa lub nastąpiło skażenie środowiska.